Cele statutowe

Główne cele fundacji

Celem Fundacji Polskim Dzieciom jest prowadzenie działalności na rzecz:

  1. dzieci z ubogich rodzin,
  2. osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
  3. ofiar klęsk żywiołowych,
  4. osób niepełnosprawnych,
  5. ochrony i promocji zdrowia,
  6. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  7. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  8. wypoczynku dzieci i młodzieży,
  9. wspierania przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę, edukację i wychowanie oraz kulturę i sztukę,
  10. organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jak pomagamy?

Fundacja Polskim Dzieciom realizuje swoje cele poprzez:

  1. organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających promować ochronę zdrowia dzieci i młodzieży,
  2. organizowanie i udział w finansowaniu akcji dożywiania dzieci,
  3. finansowanie kosztów leczenia dzieci,
  4. pomoc w zakupie sprzętu medycznego i środków farmaceutycznych dla placówek zajmujących się leczeniem dzieci,
  5. dofinansowywanie działalności domów dziecka i schronisk dla samotnych matek,
  1. zakup podręczników i pomocy naukowych dla dzieci z ubogich rodzin,
  2. fundowanie stypendiów socjalnych i naukowych dla dzieci i młodzieży,
  3. organizowanie i udział w finansowaniu różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży,
  4. organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie trudnej młodzieży w zdobywaniu wykształcenia i osiągnięciu samodzielności,
  5. organizowanie i udział w finansowaniu akcji społecznych w zakresie finansowego i psychicznego wspierania kobiet samotnie wychowujących dzieci,
  1. organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie osób niepełnosprawnych,
  2. upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację,
  3. finansowanie leczenia i rehabilitacji poszkodowanych w wypadkach,
  4. wspieranie organizacji pozarządowych,
  5. wspieranie inicjatyw społecznych
instagram logo