Menu

Cart

Statut Fundacji

STATUT
Fundacji POLSKIM DZIECIOM
tekst jednolity
(zm. 04 lipca 2016r.)

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą „POLSKIM DZIECIOM” zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Małgorzatę Iwonę Mikołajczyk aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Ewa Bladowska-Duda, Maciej Duda Spółka Cywilna w Kaliszu w dniu 01 czerwca 2016r, Rep. A: 5495/2016 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

 1. Siedzibą fundacji jest Kalisz.
 2. Terenem działalności fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica
 3. Fundacja może:
 1. tworzyć oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i zagranicą,
 2. tworzyć i przystępować do spółek lub innych podmiotów dla potrzeb realizacji celów statutowych,
 3. Fundacja w kontaktach zagranicznych w celach informacyjnych i promocyjnych może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.
 1. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub celów przez nią realizowanych.    

§ 6

Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz.873 – t.j. ze zm).

§ 7

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 8

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności na rzecz:

 1. dzieci z ubogich rodzin,
 2. osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
 3. ofiar klęsk żywiołowych,
 4. osób niepełnosprawnych,
 5. ochrony i promocji zdrowia,
 6. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 7. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 8. wypoczynku dzieci i młodzieży,
 9. wspierania przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę, edukację i wychowanie oraz kulturę i sztukę,
 10. organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 9

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 1. organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających promować ochronę zdrowia dzieci i młodzieży,
 2. organizowanie i udział w finansowaniu akcji dożywiania dzieci,
 3. finansowanie kosztów leczenia dzieci,
 4. pomoc w zakupie sprzętu medycznego i środków farmaceutycznych dla placówek zajmujących się leczeniem dzieci,
 5. dofinansowywanie działalności domów dziecka i schronisk dla samotnych matek,
 6. zakup podręczników i pomocy naukowych dla dzieci z ubogich rodzin,
 7. fundowanie stypendiów socjalnych i naukowych dla dzieci i młodzieży,
 8. organizowanie i udział w finansowaniu różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży,
 9. organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie trudnej młodzieży w zdobywaniu wykształcenia i osiągnięciu samodzielności,
 10. organizowanie i udział w finansowaniu akcji społecznych w zakresie finansowego i psychicznego wspierania kobiet samotnie wychowujących dzieci,
 11. organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie osób niepełnosprawnych,
 12. upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację,
 13. finansowanie leczenia i rehabilitacji poszkodowanych w wypadkach,
 14. wspieranie organizacji pozarządowych,
 15. wspieranie inicjatyw społecznych.

2. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez działalność nieodpłatną i odpłatną. 3. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego są przeznaczone wyłącznie na działalność pożytku publicznego.  

§ 10

 1. Fundacja w celu realizacji swoich zadań współpracuje z instytucjami i organami państwowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi oraz skupia ludzi dobrej woli, życzliwych celom Fundacji.
 2. Dla osiągnięcia swego celu Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz innych podmiotów, których działalność jest zbieżna z jej celem.
 3. Założone cele statutowe Fundacji może wykonywać samodzielnie lub zlecać ich wykonanie również innym instytucjom lub podmiotom.

Majątek Fundacji

§ 11

 1. Na realizację celów wybranych przez Fundacje Fundator przeznacza:
 1. kwotę pieniężną 2.000,00zł. (dwa tysiące złotych), która stanowić będzie fundusz założycielski Fundacji,
 2. z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności statutowej przeznaczona jest kwota 1.000,00zł. (tysiąc złotych), a na prowadzenie działalności gospodarczej kwota 1.000,00zł. (tysiąc złotych).
 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. Fundatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za długi i zobowiązania Fundacji.
 2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą pochodzić z:
 1. funduszu założycielskiego,
 2. darowizn, funduszy oraz spadków krajowych i zagranicznych,
 3. dotacji i subwencji osób fizycznych,
 4. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, w szczególności papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,
 5. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,
 6. odsetek i depozytów bankowych,
 7. dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
 8. grantów, środków pieniężnych, środków materialnych i niematerialnych,
 9. nawiązek zasądzonych przez sąd na cel społeczny,
 10. działalności gospodarczej.
 1. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
 2. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
 1. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 2. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,
 3. zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

Władze fundacji

§ 12

Władzami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji zwana dalej Radą,
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem 

Rada Fundacji

§ 13

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundację.
 2. Rada składa się z co najmniej trzech osób.
 3. Członków Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego Rady powołuje i odwołuje Fundator. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 4. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem:
 1. odwołania przez Fundatora, w szczególności w przypadku:
 • nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji,
 • naruszenia postanowień statutu Fundacji,
 • trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności,
 • zaistnienia innych okoliczności, które powoduję utratę zaufania do danego członka Rady Fundacji;
 1. śmierci jej członka,
 2. złożenia przez niego rezygnacji,
 3. prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.
 1. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji, z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym kosztów podróży.
 2. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
 3. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z dniem odwołania z członkostwa przez Fundatora, śmierci członka Rady lub złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.

§ 14

 1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej dwa razy w roku.
 2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie albo w formie ustanego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jej członków.
 4. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Rady Fundacji.
 5. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, Fundator lub inne zaproszone przez nią osoby.
 6. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej:
 1. dwóch jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie trzech osób,
 2. trzech jej członków w przypadku ustanowienia Rady Fundacji w składzie większym niż trzy osoby .
 1. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego obrad.
 2. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania.

§ 15

 1. Rada Fundacji jest organem opiniodawczym oraz sprawuje stałą kontrolę nad działalnością Fundacji.
 2. Do kompetencji Rady Fundacji w szczególności należy:
 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych budżetów i planów działania, sprawozdań z ich realizacji oraz sprawozdań finansowych sporządzanych przez Fundację, jak również rozpatrywanie i zatwierdzanie wieloletnich planów działania Fundacji,
 2. ocena pracy Zarządu oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
 3. zatwierdzanie opracowywanego przez Zarząd regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji,
 4. proponowanie zmian Statutu oraz opiniowanie zmian Statutu. przedstawionych Radzie przez Fundatora lub Zarząd do zaopiniowania,
 5. wyrażanie zgody na każdą czynność Zarządu mającą za przedmiot rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej kwotę 10.000,00zł., za wyjątkiem czynności przewidzianych w budżecie i planach działania, o których mowa w pkt a),
 6. wyrażanie opinii we wszystkich uznanych przez nią za istotne sprawach w drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
 1. W celu realizacji swoich zadań kontrolnych Rada Fundacji w szczególności jest uprawniona do:
 1. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących Fundacji,
 2. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
 3. uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Zarząd Fundacji

§ 16

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentują ją na zewnątrz.
 2. Zarząd liczy od jednej do trzech osób.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
 5. Fundator powołuje i odwołuje Zarząd, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
 6. Prezes kieruje pracami Zarządu.
 7. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku odwołania z członkostwa przez Fundatora lub Zarząd, z zastrzeżeniem, że Zarząd nie może odwołać Prezesa Zarządu, ponadto członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku śmierci członka Zarządu lub złożenia przez niego pisemnej rezygnacji. 

§ 17

 1. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków organu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Prezes Zarządu ma prawo jednoosobowo zdecydować, które sprawy wymagają jednomyślności.
 3. Zarząd może powoływać pełnomocników.
 4. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest sporządzać roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 18

 1. Zarząd, pod kierownictwem Prezesa Zarządu kieruje całokształtem bieżącej działalności Fundacji, zarządza jej majątkiem oraz ją reprezentuje.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 2. opracowywanie krótko i długoterminowych planów działania Fundacji,
 3. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji zgodnie z jej celem,
 4. pozyskiwanie środków na działalność statutową fundacji ze źródeł i na sposób oznaczony w Statucie Fundacji, uchwalanie regulaminów,
 5. sprawowanie nadzoru nad majątkiem Fundacji, przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji, dotacji, dofinansowań, środków pieniężnych, materialnych i niematerialnych,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu,
 7. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
 8. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
 9. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 10. wykonywanie innych funkcji nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Fundacji.
 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy.
 2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Fundator.
 3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu. Umowy o pracę z członkami zarządu podpisuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.
 4. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

§ 19

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji zarówno w sprawach majątkowych, jak i nie majątkowych, składa prezes zarządu jednoosobowo lub wiceprezes zarządu działający łącznie z innym członkiem zarządu.  

Działalność gospodarcza

§ 20

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych.
 3. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
 1. pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (88.10.Z) – działalność wiodąca.
 2. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),
 3. pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z),
 4. sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach (47.81.Z),
 5. sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (47.89.Z),
 6. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z),
 7. produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (10.89.Z),
 8. restauracje i inne placówki gastronomiczne (56.10.A),
 9. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),
 10. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z).

Zmiany statutu Fundacji

§ 20

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Fundator.   

Likwidacja fundacji

§ 21

 1. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Fundator.
 2. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba wskazana przez Fundatora.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji określonymi w § 8 Statutu. Konkretne cele na jakie zostanie przeznaczony majątek zostaną wskazane przez Fundatora.

  Postanowienia końcowe § 22 Statut wchodzi w życie dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.   Kalisz, 04 lipca 2016r.

Fundator

 Małgorzata Mikołajczyk

Fundacja Polskim Dzieciom

ul. Rzymska 60

62-800 Kalisz

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

tel. +48 517 783 221

Log In or Register